Foto: DN
EKONOMI. Idioti. Ordet är starkt, men inget annat kan beskriva Anders Borgs senaste drag. Han väljer nu att dra in kommunernas extra 17 miljarder för 2011. Detta för att Konjunkturinstitutets prognos förra veckan förutspådde en stark utveckling för kommunerna och en stigande kommunal sysselsättning 2011 och 2012.

Vad Borg tycks ha missat är dock att den prognosen just byggde på att KI antog att krisstödet på 17 miljarder skulle kvarstå under 2011, och till och med öka. Samtidigt menade KI just att om stödet drogs in riskerar det leda till stora nedskärningar.

Nästa år kommer statsbidragen till kommunerna skrivas upp med 5 miljarder, på grund av bland annat inflationen. Dock kommer kommunerna få det hårdare, då regeringen drar in det extra krisstöd på 17 miljarder som utgick 2009.

Orsaken för detta är enligt finansminister Anders Borg (m) är prognoser som visar att kommunernas ekonomi kommer se ljusare ut, och de inte kommer tvingas till nedskärningar i samma grad.

SR frågar:
Men enligt en ekonomisk prognos från SKL finns det risk för att det blir underskott. Finns det då inte risk att kommunerna snålar in på jobb och tjänster?

– Det görs ju olika bedömningar. Notera att Konjunkturinstitutet räknar med en påtagligt starkare utveckling när de kom med sin prognos förra veckan och tror på stigande sysselsättning i kommunsektorn under 2011 och 2012, säger Anders Borg.
Men läser man den rapport Borg hänvisar till, "Konjunkturläget Mars 2010", märker man att något har gått riktigt snett i Borgs tankeprocess.

Från sida 125:
"Kommuner och landsting klarar under prognosperioden balanskravet samtidigt som de kan möta efterfrågeökningen på äldreomsorg och vård. Detta är möjligt tack vare de resurstillskott som regeringen aviserade under 2009 och de ytterligare statsbidragshöjningar för 2011 som är en del av Konjunkturinstitutets prognostiserade finanspolitik.

I avsaknad av de beslutade och aviserade resurstillskotten och, för 2011, de av Konjunkturinstitutet därutöver prognostiserade statsbidragshöjningarna skulle kommunsektorn, i synnerhet landstingen, behöva göra stora anpassningar av verksamheten för att uppfylla balanskravet.
Vad ingår då i Konjunkturinstitutets prognos? Jo, att stödet på 17 miljarder kvarstår under 2011, och till och med ökar med 1,5 miljarder [fotnot 90 på sidan 125]:
"Kommunsektorn tillförs totalt (beslutade, aviserade och prognostiserade
resurstillskott) 17 miljarder kronor avseende 2010 och ytterligare 1,5 miljarder
kronor 2011. Utan Konjunkturinstitutets ytterligare prognostiserade finanspolitik
skulle resurserna minska med 12 miljarder kronor 2011."
Alltså:

Borg drar in stödet till kommunerna baserat på en rapport som tar för givet att stödet kommer kvarstå - och till och med meddelar att ett borttaget stöd kommer leda till stora nedskärningar.

När detta uppdagas kommer det onekligen leda till starka reaktioner. En har redan kommit från Sveriges lärare. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén sliter sitt hår i ett pressmeddelande och säger:
"Lärarförbundet beklagar djupt att utbildningsminister Jan Björklund misslyckats med att freda skolan och ge den de förutsättningar som krävs för att klara sitt uppdrag i en ekonomisk kris. Vi vet att krisen slår igenom senare i kommunerna än i samhället i övrigt."
Men skoleleverna är inte de enda som kommer drabbas. All kommunal verksamhet får skäras ner. Samtidigt är att tillföra 18,5 miljarder i kommunalt krisstöd, som är grunden för Konjunkturinstitutets positiva prognos, inte alls en ekonomisk omöjlighet. Alliansens planerade skattesänkningar kommer kosta statskassan 92,2 miljarder kronor, det är bara att ta en liten bit av dessa för att rädda skola, vård och omsorg.

Men först måste Borgs idioti uppdagas. Om du är moderat och läser detta, kan du inte maila Borg och tipsa om vad som står på sida 125 i KI:s rapport, och be honom att i framtiden inte slänga om hela Sveriges ekonomi innan han har läst färdigt underlaget? Det känns nämligen som han har slutat lyssna på oss, och andra tärda röster, för länge, länge sedan.