STATISTIK. Det var lätt för regeringen att plocka poäng på jobben så länge konjunkturen såg till att de blev fler. När sysselsättningen minskade vid finanskrisen kunde regeringen också plocka poäng - det hade varit värre med de rödgröna vid rodret, löd budskapet. När det argumentet urholkades gick regeringen över att hävda att sysselsättningen ökat med 200.000 personer, vilket är sant. Men det räknar medvetet bort att befolkningen ökat, och sysselsättningsgraden har gått ner. Det här argumentet har numera sågats vid flera tillfällen i media.

I Dagens Nyheter skriver Peter Wolodarski, liberal ledarredaktör, att ökad invandring är förklaringen till sänkt sysselsättning, och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har sagt samma sak nyligen.

Det väcker frågan: när Reinfeldt lovade full sysselsättning innan han blev statsminister, var det för att han tänkte stänga gränserna?

Men låt oss för all del titta på statistiken. Och presentera det hela i några pedagogiska grafer. Data som alltid tillhandahållen av SCB.


Att Sveriges befolkning ökar på grund av invandring är sant, men för att sysselsättningen skall hållas nere av invandringen måste invandringen 2011 vara radikalt annorlunda än 2006. Så är inte fallet.Antalet invandrare 2006 med ett födelseland utanför norden var 70 262, motsvarande siffra 2011 var 68 919. Knappast någon dramatisk förändring. Samma gäller om man räknar invandring totalt eller även väljer att räkna bort invandring från övriga EU länder.

Att andelen sysselsatta har minskat beror alltså inte på invandringen.


Detaljstuderar man sysselsättningen så ser man att minskningen av sysselsättningen har skett i alla åldersgrupperna mellan 15 - 34 år. För åldersgrupperna mellan 35 – 74 har istället sysselsättningen ökat något.

I det här fallet är det viktigt att komma ihåg hur sysselsättning faktiskt mäts. För att räknas som sysselsatt skall du ha en vecka arbetat minst en timme eller varit tillfälligt frånvarande, exempelvis på grund av ledighet eller sjukdom. Vilket innebär att ungdomar och studenter som jobbar extra under kvällar, helger eller lov räknas som sysselsatta. Detta betyder att även minskad sysselsättning i gruppen 15 - 19 år blir relevant eftersom extraarbete under denna ålder ökar möjligheterna till att arbete när man väl slutat studera.

Slutsatsen är att efter fem år av alliansstyre har ungdomars och unga vuxnas situation på arbetsmarknaden försämrats. Detta avspeglas även i arbetslöshetsstatistiken.


Arbetslösheten har totalt sett ökat i samtliga åldersgrupper förutom för 55 – 64 åringar. Största ökningen har skett för ungdomar och vad värre är, arbetslösheten har inte bara ökat den har också blivit längre.För ungdomar har alltså sysselsättningen minskat, arbetslösheten ökat och fler är arbetslösa längre tid, vilket även är det samma som skett för befolkningen totalt sett.Så faktum kvarstår. I Reinfeldts sista budget i opposition skrev han att alliansens ekonomiska politik skulle skapa ”kanske 500 000 fler nya jobb redan på kort sikt”. Dessa har vi inte sett något av.

Att Wolodarski säger att regeringen inte behöver skämmas för sysselsättningen är symptomatiskt för en högern som ser sin rätt att regera landet oberoende av utfall. Men att försöka skylla det på invandringen gör det ganska tydligt vem det i själva verket är som ska skämmas.